Rekrutacja do przedszkoli 2012/2013

NABÓR DO PRZEDSZKOLI
NA ROK SZKOLNY 2012/2013

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W BIELSKU – BIAŁEJ PRZEPROWADZONA ZOSTANIE W TERMINIE OD 27 LUTEGO DO 11 MARCA 2012r.

Szanowni Państwo!

W celu usprawnienia rekrutacji do przedszkoli na każdym etapie tego procesu, po raz kolejny uruchomiony zostaje ELEKTRONICZNY SYSTEM NABORU do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez  Miasto Bielsko – Biała.

Elektroniczny system wspomoże Państwa w całym procesie rekrutacji – od wyboru placówki, poprzez wypełnienie wniosku aż do uzyskania końcowych wyników rekrutacji.

W celu zapisu dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia znajdującą się na stronie internetowej pod adresem: https://bielsko-biala.nabory.pl

ZASADY REKRUTACJI

1. Nie jest brana pod uwagę kolejność zgłaszanych wniosków.

2. Obowiązują jednolite kryteria naboru.

3. Obowiązuje reguła zapisywania dziecka do przedszkola na każdy kolejny rok szkolny.

4. Można wybrać maksymalnie trzy placówki, z czego dwie jako placówki rezerwowe
w przypadku nie zakwalifikowania się do placówki pierwszego wyboru (z powodu braku miejsc).

5. Wypełnioną elektronicznie i wydrukowaną kartę zgłoszenia dziecka należy złożyć tylko
w przedszkolu, które na wniosku widnieje jak przedszkole pierwszego wyboru.

6. Dzieci w wieku 5 i 6 lat mogą realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolach lub w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
7. Dziecko które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola uczestniczy w rekrutacji na kolejny rok na takich samych zasadach, z tym że będzie podlegało preferencyjnej punktacji.

8. Dziecko które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, a jego rodzice w procesie rekrutacji na kolejny rok decydują się na zmianę przedszkola, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane pierwszy raz i nie podlega preferencyjnej punktacji, tak jak w przypadku dzieci kontynuujących pobyt w tym samym przedszkolu.

9. Nie ma gwarancji kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu, do którego uczęszczało w roku poprzednim.

10. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji należy zgłosić się do placówki do której dziecko zostało przyjęte i osobiście podpisać umowę, potwierdzając w ten sposób deklarację uczęszczania do przedszkola.

11. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu odbędzie się rekrutacja uzupełniająca, której termin będzie podany po udostępnieniu wyników rekrutacji podstawowej.

12. Dzieci zamieszkujące poza miastem Bielsko – Biała mogą uczestniczyć wyłącznie w rekrutacji uzupełniającej.

UWAGA!

Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym, np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu mogą przyjść do wybranego przedszkola lub szkoły podstawowej
i wypełnić wniosek wspólnie z wyznaczonym do tego pracownikiem placówki.

TERMINY:
Od dnia 27 lutego do 11 marca 2012 roku mogą Państwo na stronie internetowej https://bielsko-biala.nabory.pl  wypełnić i wydrukować elektroniczną kartę zgłoszenia.
Od dnia 27 lutego do 14 marca 2012 roku składają Państwo wypełnioną kartę zgłoszenia tylko
w przedszkolu które na zgłoszeniu zostało wybrane jako przedszkole pierwszego wyboru.
Dnia 20 marca 2012 roku o godz. 15:00 na stronie https://bielsko-biala.nabory.pl zostaną udostępnione wyniki rekrutacji. Niezależnie od tego we wszystkich siedzibach placówek wywieszone będę listy wszystkich dzieci przyjętych do przedszkoli lub do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Również w tym terminie zostaną podane informacje dotyczące wolnych miejsc
w placówkach oraz termin rekrutacji uzupełniającej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.